Zadanie 09 – Współudział w opracowaniu i wykonaniu modelu systemu – w zakresie przetwarzania zarejestrowanych danych

Celem zadania będzie opracowanie i wykonanie modelu pomiarowego systemu sejsmicznego w zakresie algorytmów i oprogramowania przetwarzającego rejestrowane dane pomiarowe.
Opracowane i zakupione dla modelu systemu algorytmy i oprogramowanie przetwarzające rejestrowane dane pomiarowe.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO