Zadanie 06 – Opracowanie technicznego studium wykonalności systemu w zakresie algorytmów i oprogramowania przetwarzającego rejestrowane dane pomiarowe

Celem zadania będzie opracowanie technicznego studium wykonalności w zakresie algorytmów i oprogramowania przetwarzającego rejestrowane dane pomiarowe. Studium dotyczyć będzie głównie możliwości realizacji w systemie: wymaganych algorytmów pomiarowych w tym algorytmów wzbudzania prześwietlających fal sejsmicznych i przetwarzania rejestrowanych danych w celu ich interpretacji.
W ramach zadania opracowane zostanie studium wykonalności w zakresie algorytmów i oprogramowania przetwarzającego rejestrowane dane pomiarowe.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO