Zadanie 02: Analiza stanu techniki i opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych mobilnego systemu pomiarowego w zakresie akwizycji danych pomiarowych

Dokonana zostanie analiza dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie akwizycji danych pomiarowych w mobilnych sejsmicznych zestawach pomiarowych i opracowane założenia technicznoekonomiczne w zakresie konstrukcji elektronicznych układów (budowa i elementy składowe, czujniki, wzmacniacze, filtry, konwersja, precyzyjna synchronizacja GPS, zapis danych, konfiguracja drogą radiową, źródło zasilania, sposoby ładowania źródła zasilania) w tym elektroniki sterującej i pomiarowej wzbudników z identyfikacją parametrów źródła i czasu pobudzenia.

Rozpoznanie stanu dotychczasowego i opracowane założenia techniczno – ekonomiczne w zakresie konstrukcji części elektronicznej odpowiedzialnej za akwizycję danych pomiarowych oraz pracę wzbudników stacjonarnych i mobilnych opracowywanego systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO