Zadanie 01: Analiza stanu techniki i opracowanie założeń techniczno- ekonomicznych mobilnego systemu pomiarowego w zakresie konstrukcji części mechanicznej.

Dokonana zostanie analiza dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie konstrukcji mechanicznej ciągniętych sejsmicznych zestawów pomiarowych i opracowane założenia techniczno- ekonomiczne w zakresie konstrukcji mechanicznej elementów mobilnego systemu pomiarowego (czujniki pomiarowe, sposób ich mocowania, pasy rozstawów pomiarowych, wzbudniki drgań z identyfikacją parametrów źródła, mobilne wzbudniki drgań).
Rozpoznanie stanu dotychczasowego i opracowane założenia techniczno – ekonomiczne w zakresie konstrukcji części mechanicznych systemu.

Innowacyjna Gospodarka DEMONSTRATOR+ unia europejska

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO